> » hukzp » propisi » statut

Skupština Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, Trg m. Tita 14, 10000  Zagreb, je, na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014.), i članka 36. Statuta, 2. prosinca 2016. u Opatiji, Milenij Grand Hotel 4 opatijska cvijeta,  donijela  sljedeći:

STATUT
HRVATSKOG UDRUŽENJA
ZA KAZNENE ZNANOSTI I PRAKSU

I.          OPĆE ODREDBE, PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 1.

(1)       Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu (dalje u tekstu: Udruženje) je udruga u koju se učlanjuju pravnici i drugi građani radi unapređivanja i razvijanja kaznenog prava te kaznenih znanosti i prakse.

(2)       Ovaj Statut, kao temeljni opći akt Udruženja, sadrži odredbe o:

–   nazivu i sjedištu Udruženja,

–   zastupanju Udruženja,

–   izgledu pečata Udruženja,

–   područjima djelovanja sukladno ciljevima Udruženja,

–   ciljevima Udruženja,

–   djelatnostima kojima se ostvaruju ti ciljevi,

–   načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruženja,

–   uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj  odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova,

–   tijelima Udruženja, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata,

–   izboru i opozivu likvidatora Udruženja,

–   prestanku postojanja Udruženja,

–   imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom,

–   postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruženja,

–   načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruženja te

–   drugim pitanjima od značaja za Udruženje.

(3) Udruženje obavlja znanstvenu i stručnu djelatnost na području kaznenog  prava.

Članak 2.

Udruženje djeluje na području Republike Hrvatske. Udruženje se može udružiti u domaće i inozemne udruge koje imaju za cilj izučavanje i unapređenje kaznenog prava.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovome Statutu i aktima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

II.         NAZIV I SJEDIŠTE, TE OBLIK I SADRŽAJ PEČATA

Članak 4.

(1)       Naziv Udruženja je: HRVATSKO UDRUŽENJE ZA KAZNENE ZNANOSTI I PRAKSU. Udruženje ima svojstvo pravne osobe.

(2)       U korespondenciji i na edicijama naziv Udruženja navodi se i na engleskom jeziku: CROATIAN ASSOCIATION OF CRIMINAL SCIENCES AND PRACTICE, te prijevod na latinski jezik koji glasi: CONSOCIATIO CROATIA STUDIORUM PRAXISQUE CRIMINALIUM.

(3)       Sjedište Udruženja je u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14.

Članak 5.

Udruženje ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm s tekstom uzduž oboda: HRVATSKO UDRUŽENJE ZA KAZNENE ZNANOSTI I PRAKSU - ZAGREB, a u sredini pečata nalazi se uspravni, oštricom prema dolje okrenuti mač s drškom u obliku stiliziranog hrvatskog grba o kojeg je simetrično obješena vaga. Pečatom se ovjeravaju opći i drugi akti Udruženja te financijska i druga dokumentacija.

III.        PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE

Članak 6.

(1)       Udruženje predstavlja i zastupa predsjednik Udruženja neograničeno u okviru upisane djelatnosti,  te je ovlašteni potpisnik Udruženja.

(2)       Upravni odbor može opunomoćiti i druge članove Udruženja za potpisivanje korespondencije,  te financijske i druge dokumentacije.

IV.       JAVNOST RADA UDRUŽENJA

Članak 7.

(1)       Rad Udruženja je javan.

(2)       O svom radu Udruženje informira javnost putem javnih sredstava informiranja i svojih publikacija.

(3)       Za javnost rada odgovorni su predsjednik Udruženja i Upravni odbor. Javnosti se mogu uskratiti samo oni podaci o radu Udruženja koji su poslovna tajna Udruženja.

V.        CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUŽENJA

Članak 8.

Ciljevi postojanja i rada Udruženja su unapređenje kaznenog zakonodavstva, znanosti i prakse, te srodnih znanosti koje se bave problematikom kriminaliteta.

Članak 9.

U okviru cilja radi kojeg je Udruženje osnovano, ono posebno obavlja sljedeće zadaće i djelatnosti:

–   okuplja pravnike i druge građane koji se bave kaznenom znanošću, praksom ili srodnim disciplinama;

–   surađuje s nadležnim državnim tijelima, stručnim i znanstvenim organizacijama i pojedincima koji se bave problematikom kaznenog prava;

–   daje stručna mišljenja i savjete, objavljuje znanstvene i stručne radove, organizira seminare, simpozije i druge stručne i znanstvene skupove, kao i različite oblike stručnog usavršavanja;

–   surađuje s domaćim i inozemnim stručnim organizacijama;

–   sudjeluje u međunarodnoj stručnoj razmjeni i pomaže svojim članovima pri njihovu sudjelovanju na savjetovanjima, kongresima, simpozijima i drugim znanstvenim i stručnim skupovima;

–   izdaje znanstvene i stručne publikacije, te

–   obavlja druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Udruženje osnovano.

VI.       IMOVINA UDRUŽENJA, ODGOVORNOST ZA OBVEZE I FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUŽENJA, ČLANARINA

Članak 10.

(1)       Imovinu Udruženja čine nekretnine i pokretnine, imovinska prava i novčana sredstva namijenjena djelovanju Udruženja.

(2)       Za svoje djelovanje Udruženje osigurava sredstva od:

–   državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, fondova Europske unije i drugih javnih izvora;

–   prihoda od izdavačke djelatnosti;

–   sredstava fondova posebne namjene;

–   prihoda od imovine i prava;

–   prihoda od članarine te

–   prihoda iz drugih zakonitih izvora.

(3)       Za svoje obveze Udruženje odgovara svojom cjelokupnom imovinom sukladno zakonu.

(4)       Visinu članarine utvrđuje Upravni odbor Udruženja.

(5)       Ako Udruženje u svom radu ostvari višak prihoda ili dobit, ona se može koristiti isključivo za rad Udruženja.

Članak 11.

(1)       Sredstvima i imovinom Udruženja raspolaže Upravni odbor, odnosno osobe ovlaštene ovim Statutom prema odlukama Skupštine, odredbama ovog Statuta i zakonskim propisima.

(2)       Naredbodavci u financijskom poslovanju su predsjednik Udruženja ili druga osoba koju odredi Upravni odbor Udruženja.

(3)       Udruženje ima kunski i devizni račun, te vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. Sukladno propisima, svake se godine donosi godišnji obračun (završni račun) na način i u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima. Upravni odbor može za svaku godinu donijeti financijski plan.

VII.      ČLANSTVO I NJEGOVA PRAVA I OBVEZE

Članak 12.

(1)       Članstvo u Udruženju može biti redovno i počasno. Članovima Udruženja mogu pod jednakim uvjetima postati svi poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske. Članom Udruženja može postati i punoljetni stranac ako ispunjava stručne ili znanstvene uvjete za primitak u članstvo.

(2)       Redovnim članom mogu postati diplomirani pravnici koji se bave kaznenim pravom, te drugi građani koji svojim djelovanjem doprinose znanosti ili praksi kaznenog prava.

(3)       Počasnim članom može se proglasiti osoba koja je svojim djelovanjem posebno doprinijela razvoju hrvatskog kaznenog prava, njegove znanosti i prakse, ili osoba koja je na području kaznenog prava postigla visoke, međunarodno priznate rezultate.

Članak 13.

(1)       Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

(2)       Odluku o primanju u redovno članstvo donosi Upravni odbor na temelju pismenog zahtjeva, molbe ili pristupnice osobe koja želi postati član Udruženja.

(3)       Odluka Upravnog odbora mora biti donesena najkasnije godinu dana od primitka zahtjeva ili akta iz stavka 2. ovoga članka.

(4)       Odluku o proglašenju počasnim članom donosi Skupština Udruženja na prijedlog Upravnog odbora.

(5)       Udruženje vodi i čuva popis članova Udruženja. Popis članova vodi tajnik u elektronskom obliku i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruženju te datumu prestanka članstva u Udruženju. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.                            

Članak 14.

Prigovor na negativnu odluku Upravnog odbora o primanju u članstvo podnosi se Skupštini Udruženja u roku od 8 dana od dana kada je podnositelj molbe obaviješten o odluci Upravnog odbora. Skupština o prigovoru odlučuje na svom prvom narednom redovnom zasjedanju. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 15.

(1)       Redovno članstvo u Udruženju prestaje:

–   istupom,

–   brisanjem

–   isključenjem i

–   smrću.

(2)       Član koji najmanje tri godine neopravdano ne sudjeluje u radu Udruženja ili se prestao baviti djelatnošću zbog koje je primljen u članstvo, može se brisati iz članstva odlukom Upravnog odbora. Na takvu odluku Upravnog odbora član može podnijeti prigovor Skupštini u roku od 8 dana od dana donošenja odluke. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 16.

(1)       Redovni članovi Udruženja imaju jednaka prava i dužnosti, a posebno:

–   sudjelovati u radu Udruženja,

–   birati i biti birani u tijela Udruženja,

–   biti informirani o cjelokupnom radu Udruženja,

–   plaćati članarinu, te

–   ostvarivati druga prava predviđena općim aktima Udruženja.

(2)       Počasni članovi sudjeluju u radu Udruženja, ali bez prava odlučivanja te prava da budu birani u tijela Udruženja.

VIII.     STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 17.

(1)       Stegovne mjere prema članovima Udruženja su isključenje i opomena.

(2)       Član može biti isključen iz Udruženja:

–   ako je njegova javna djelatnost u suprotnosti s ciljevima postojanja Udruženja predviđenim ovim Statutom;

–   ako je osuđen zbog posebno nečasnog kaznenog djela;

–   ako je svojim djelovanjem ili ponašanjem u Udruženju ili u vezi s njim postupajući suprotno načelima rada i djelovanja članova Udruženja izraženih u Statutu ili drugom općem aktu Udruženja izazvao ozbiljniji poremećaj u radu Udruženja, naškodio ugledu Udruženja ili prouzročio Udruženju znatniju materijalnu štetu.

(3)       Opomena se izriče članu koji je svojim djelovanjem doveo do narušavanja ugleda Udruženja, poremećaja u njegovu radu ili je Udruženju prouzročio materijalnu štetu, ako posljedice tog djelovanja nisu takve da iziskuju isključenje i ako se može očekivati da član neće nastaviti s ponašanjem koje šteti Udruženju.

(4)       Stegovni postupak pokreće se na zahtjev predsjednika Udruženja ili Upravnog odbora. O stegovnoj odgovornosti odlučuje Časni sud. Časni sud koji čine predsjednik i dva člana imenuje Upravni odbor u svakom pojedinom slučaju. Protiv odluke Časnog suda član i predsjednik Udruženja imaju pravo žalbe Upravnom odboru u roku od 8 dana od dana odluke Časnog suda. Postupak pred Časnim sudom, te postupak po žalbi uređuju se posebnim pravilnikom.

IX.       UNUTARNJI USTROJ I UPRAVLJANJE UDRUŽENJEM

a)        Tijela Udruženja

Članak 18.

Udruženjem upravljaju članovi neposredno i preko izabranih predstavnika u tijelima Udruženja. Članovi upravljaju Udruženjem neposredno osobnim izjašnjavanjem na sjednicama Skupštine.

Članak 19.

(1)       Tijela Udruženja su:

–   Skupština;

–   Upravni odbor;

–   predsjednik Udruženja;

–   potpredsjednik Udruženja;

–   Nadzorni odbor i

–   Časni sud.

(2)       Skupština i Upravni odbor mogu posebnom odlukom ustrojiti tijela za obavljanje pojedinih poslova iz svoje nadležnosti. U odluci o osnivanju takvog tijela odredit će mu se ovlasti i način postupanja.

b)        Skupština

Članak 20.

(1)       Skupština je naviše tijelo upravljanja Udruženjem i čine je svi redovni članovi Udruženja.

(2)       Skupština:

–   donosi, mijenja i dopunjuje Statut Udruženja;

–   utvrđuje opće smjernice djelovanja Udruženja;

–   usvaja plan rada  i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu te usvaja godišnje financijsko izvješće;

–   bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika, članove Upravnog odbora i članove Nadzornog odbora;

–   raspravlja o izvješćima Upravnog i Nadzornog odbora;

–   odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, ako se udruživanjem gubi pravna osobnost;

–   donosi odluke o prestanku postojanja Udruženja, te

–   obavlja i druge zadaće predviđene ovim Statutom ili zakonom.

Članak 21.

Skupština se saziva prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Članak 22.

(1)       Skupštinu saziva Upravni odbor ili predsjednik Udruženja po vlastitoj inicijativi, na zahtjev Nadzornog odbora ili na zahtjev trideset članova Udruženja, najmanje 14 dana prije održavanja. Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu na odgovarajući zahtjev u roku od 30 dana, inicijatori mogu sami sazvati Skupštinu.

(2)       O mjestu i vremenu održavanja Skupštine Upravni odbor pismeno ili telekomunikacijskim sredstvom obavještava pozivom sve članove Udruženja, a održavanje Skupštine oglašava i na mrežnoj stranici Udruženja najmanje 7 dana prije održavanja. Poziv i javni oglas sadržavaju vrijeme i mjesto održavanja sjednice, te njen dnevni red.

(3)    U slučaju isteka mandata tijelima i osobama ovlaštenim za zastupanje Udruženja sjednicu Skupštine može sazvati zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili najmanje 30 redovnih članova Udruženja upisani u Popis članova prije isteka mandata tijelima Udruženja.

Članak 23.

(1)       Radom skupštine rukovodi radno predsjedništvo ili predsjedavajući koje bira Skupština.

(2)       Na Skupštini se vodi zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar, dva ovjerovitelja koje bira Skupština i predsjednik radnog predsjedništva. Zapisnik može biti u skraćenom obliku, tako da sadržava najmanje vrijeme i mjesto održavanja Skupštine, dokaze o urednom sazivanju Skupštine, odluke i zaključke Skupštine i način glasovanja, te druge činjenice koje su bitne za rad Skupštine. Zapisniku se prilaže popis nazočnih članova, te članova koji su glas o pojedinom pitanju dali pismeno.

(3)       Skupština može pravovaljano raditi i odlučivati ako joj prisustvuje natpolovična većina članova Udruženja. Ako u zakazano vrijeme nije prisutna natpolovična većina članova Udruženja, Skupština se odlaže za pola sata i tada može pravovaljano odlučivati ako joj prisustvuje najmanje jedna šestina ili najmanje 30 redovnih članova.

(4)       Svoj rad Skupština može urediti posebnim poslovnikom.

Članak 24.

(1)       Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako ovim Statutom nije određeno drukčije.

(2)       Skupština donosi odluke javnim glasanjem, ako Skupština ne odluči da se glasa tajno.

(3)       Izbor članova Upravnog odbora se uvijek obavlja tajnim glasanjem, s tim da se u pravilu predlaže više kandidata no što ih se bira, uz prethodni pismeni pristanak kandidata za sudjelovanje u izbornom postupku.

(4)       Član koji ne može biti nazočan Skupštini može svoj glas o pojedinom pitanju dati pismeno, u zatvorenoj koverti koju predaje poštom ili osobno tajništvu Udruženja. Izjašnjavanje u pisanom obliku mora biti potpisano. Za provedbu takvog glasovanja odgovoran je predsjednik Udruženja.

(5)       Ako Skupštini nije nazočan dovoljan broj članova da bi njene odluke bile pravovaljane, smatra se da je odluka o pojedinom pitanju pravovaljano donesena ako broj glasova nazočnih i onih koji su svoj glas dali u pisanoj formi doseže 30. Ovakav oblik donošenja odluke konstatiraju zapisnički predsjednik Udruženja, te takav zapisnik podnose na odobrenje Upravnom odboru. Odluka postaje pravovaljana kada Upravni odbor odobri zapisnik i odluku sadržanu u njemu.

c)        Upravni odbor

Članak 25.

(1)       Upravni odbor je kolegijalno upravljačko tijelo Udruženja i ima 11 (jedanaest) članova, uključujući predsjednika i dopredsjednika Udruženja.

(2)       Članove Upravnog odbora bira Skupština. Mandat im je 4 (četiri ) godine i može se ponavljati.

Članak 26.

(1)       Upravni odbor radi na sjednicama i pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Upravnog odbora.

(2)       Upravni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

(3)       Upravni odbor može o pojedinim pitanjima odlučivati izvan sjednice, izjašnjavanjem članova telefonom ili drugim telekomunikacijskim sredstvom. O takvom glasovanju predsjednik Udruženja sačinjava poseban zapisnik i podnosi ga na usvajanje na prvoj narednoj sjednici Upravnog odbora.

Članak 27.

Upravni odbor Udruženja:

–   provodi odluke i zaključke Skupštine;

–   upravlja sredstvima i imovinom Udruženja te donosi odluke o raspolaganju - imovinom izvan redovitog poslovanja;

–   usvaja završni račun Udruženja;

–   osniva odbore, komisije i druga tijela za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti;

–   podnosi Skupštini izvještaj o svom radu;

–   obavještava članove o zbivanju u Udruženju;

–   donosi opće akte Udruženja ako ovim Statutom nije drukčije određeno:

–   odlučuje o primanju u članstvo;

–   obavlja i druge poslove neophodne za djelatnost Udruženja koji ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost drugih tijela.

Članak 28.

Upravni odbor osigurava zakonitost rada Udruženja i izvršavanje zakonom i ovim Statutom predviđenih obaveza i u tom pogledu kolektivno je odgovaran Skupštini, a svaki član Upravnog odbora osobno je odgovoran za svoj rad u Upravnom odboru.

d)        Predsjednik i dopredsjednik Udruženja

Članak 29.

(1)       Predsjednik Udruženja ujedno je i predsjednik Upravnog odbora, a dopredsjednik Udruženja je i dopredsjednik Upravnog odbora.

(2)       Predsjednik Udruženja:

–   predstavlja i zastupa Udruženje;

–   saziva i vodi sjednice Upravnog odbora i plenarne sastanke Udruženja;

–   između dviju sjednica Upravnog odbora rukovodi radom Udruženja i donosi odluke potrebne za obavljanje redovne djelatnosti;

–   potpisuje dokumente koji materijalno obavezuju Udruženje;

–   brine o izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora;

–   obavlja i druge poslove vezane uz funkciju predsjednika prema zaključcima Upravnog odbora, ovlaštenjima propisanim Statutom, zakonima i općim aktima Udruženja.

(3)       Dopredsjednik Udruženja zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili zbog drugih razloga izazvane spriječenosti da obavlja svoje dužnosti.

Članak 30.

(1)       Skupština može, na prijedlog Upravnog odbora, za počasnog predsjednika Udruženja imenovati osobu koja je tijekom duljeg djelovanja u Upravnom odboru ili drugim tijelima Udruženja značajno pridonijela ostvarivanju ciljeva postojanja i radu Udruženja, a posebice na:

–   okupljanju pravnika koji se bave kaznenom znanošću i praksom,

–   suradnji Udruženja s nadležnim državnim tijelima i drugim za problematiku kaznenog prava zainteresiranim organizacijama i pojedincima i

–   izdavanju publikacija Udruženja.

(2)       Počasni predsjednik svojim djelovanjem potiče obavljanje zadaća i djelatnosti te podupire odnose Udruženja s javnošću. Može pribivati sjednicama Upravnog odbora i drugih tijela Udruženja.

(3)       Počasni predsjednik obnaša svoju dužnost bez ograničenja mandata.

(4)       Skupština Udruženja može dvotrećinskom većinom glasova opozvati svoju odluku o izboru počasnog predsjednika u slučaju stegovnog prijestupa iz članka 18. stavka 2. Statuta.

e)        Nadzorni odbor

Članak 31.

(1)       Nadzorni odbor ima predsjednika i 2 (dva) člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine. Mandat članova Nadzornog odbora može se ponoviti.

(2)       Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora, niti osobe koje po bilo kojoj osnovi zastupaju Udruženje.

Članak 32.

(1)       Nadzorni odbor:

–   nadzire provođenje odredbi Statuta i općih akata Udruženja, sporazuma, te zaključaka i odluka Skupštine i Upravnog odbora Udruženja;

–   nadzire zakonitost financijskog i materijalnog poslovanja Udruženja;

–   predlaže mjere za uklanjanje uočenih nedostataka, te

–   najmanje jednom godišnje podnosi Skupštini izvještaj o svom radu.

(2)       Za pomoć pri obavljanju zadataka iz svog djelokruga Odbor može tražiti od Upravnog odbora da angažira odgovarajuće stručnjake.

X.        PRESTANAK MANDATA I OVLASTI

Članak 33.

(1)       Mandat člana tijela Udruženja i pojedinih dužnosnika prestaje:

–   istekom,

–   opozivom,

–   na vlastiti zahtjev,

–   ako pravomoćnom odlukom suda bude protiv njega izrečena sigurnosna mjera ili kazna koja mu onemogućava obavljanje dužnosti na koju je izabran.

(2)       Član tijela Udruženja ili dužnosnik može biti opozvan ako ne obavlja svoje dužnosti savjesno ili na zadovoljavajući način.

(3)       Razrješenje od dužnosti obavlja se na način sukladan onome na koji je obavljen izbor na dužnost, osim u slučaju isteka mandata kada razrješenje nastupa po samom Statutu, ili ako mandat prestaje po sili zakona.

XI.       OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH I STRUČNIH POSLOVA, RAD VANJSKIH SURADNIKA

Članak 34.

(1)       Administrativno-stručne, pomoćne i njima slične poslova Udruženja obavlja tajnik Udruženja. Tajnika Udruženja bira, u pravilu kao vanjskog suradnika, Upravni odbor udruženja. Mandat tajnika jednak je mandatu Upravnog odbora koji ga je izabrao.

(2)       Pri izvršavanju svojih zadaća tajnik se dužan držati odluka, uputa i naloga Upravnog odbora, predsjednika Udruženja ili od njih ovlaštene osobe.

(3)       Za njegov rad tajniku pripada odgovarajuća novčana naknada.

Članak 35.

(1)       Pojedine stručne poslove ili grupe poslova Udruženje može ugovorom povjeriti pravnoj osobni registriranoj za odgovarajuću djelatnost. Kada se radi o ugovoru kojim se trajnije i dugoročno uređuju međusobni odnosi, odluku o sklapanju ugovora donosi Upravni odbor Udruženja.

(2)       Pojedini stručni ili umjetnički poslovi mogu se povjeriti osobama koje imaju potrebna znanja i vještine ugovorom o djelu, autorskim ili drugim odgovarajućim ugovorom. Takve ugovore u ime Udruženja sklapa predsjednik ili tajnik Udruženja.

(3)       Za obavljanje poslova iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se ugovoriti odgovarajuća novčana naknada.

XII.      DONOŠENJE STATUTA I OPĆIH AKATA UDRUŽENJA

Članak 36.

(1)       Statut Udruženja donosi Skupština natpolovičnom većinom prisutnih članova.

(2)       Nacrt Statuta utvrđuje Upravni odbor i izlaže ga u prostorijama Udruženja i na mrežnoj stranici Udruženja na uvid članovima najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine.

(3)       Članovi Udruženja imaju pravo stavljati primjedbe i prijedloge na nacrt Statuta, te predlagati nove ili drugačije odredbe. Upravni odbor može Skupštini predložiti da prihvati ili ne prihvati pojedine primjedbe i prijedloge, a može temeljem njih sačiniti i novi nacrt Statuta koji se podnosi Skupštini na usvajanje.

Članak 37.

(1)       Pravilnike i druge opće akte Udruženja donosi Upravni odbor, ukoliko ovim Statutom nije drukčije određeno. Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana kada su ti akti izloženi na uvid u prostorijama Udruženja. Iznimno, Upravni odbor može odlučiti da opći akti stupaju na snagu danom donošenja ako je to potrebno da bi se spriječio zastoj u radu i poslovanju Udruženja ili spriječile druge naročito štetne posljedice.

(2)       Upravni odbor je nadležan za tumačenje svih općih akata što ih on donosi.

Članak 38.

(1)       Izmjene i dopune Statuta i općih akata Udruženja donose se prema postupku propisanom za njihovo donošenje.

(2)       Prijedlog za donošenje, izmjenu i dopunu općih akata Udruženja može podnijeti svaki član Udruženja i tijela Udruženja.

XIII. LIKVIDATOR UDRUŽENJA

Članak 39

(1) Likvidatora Udruženja bira  i razrješuje Skupština.

(2) Likvidator se upisuje u registar udruga.

(3) Likvidator zastupa Udruženje u postupku likvidacije kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruženja do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruženja  iz registra udruga.

XIV.    PRESTANAK UDRUŽENJA

Članak 40.

(1)       Udruženje prestaje u slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama ili odlukom Skupštine donesene dvotrećinskom većinom nazočnih članova. Odluka o prestanku Udruženja objavit će se na odgovarajući način.

(2)       U slučaju prestanka Udruženja njegova imovina se prenosi na organizaciju koja nastavlja ostvarivanje ciljeva, zadataka i djelatnosti Društva, a ako takve organizacije nema na Pravni fakultet u Zagrebu, ako zakonom ili na njemu utemeljenom odlukom nadležnog državnog tijela nije određeno drukčije.

XV.     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

(1) Opći akti Udruženja uskladit će se s ovim Statutom u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Statuta.

(2) Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog upisa u registar udruga, čime prestaje važiti Statut Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu od 13. prosinca 1997.

                                                                               Predsjednica
                                           Hrvatskog Udruženja za kaznene znanosti i praksu

                                                                       Prof. dr. sc. Zlata Đurđević