> » hukzp » clanstvo

Članak 12.

(1)       Članstvo u Udruženju može biti redovno i počasno. Članovima Udruženja mogu pod jednakim uvjetima postati svi poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske. Članom Udruženja može postati i punoljetni stranac ako ispunjava stručne ili znanstvene uvjete za primitak u članstvo.

(2)       Redovnim članom mogu postati diplomirani pravnici koji se bave kaznenim pravom, te drugi građani koji svojim djelovanjem doprinose znanosti ili praksi kaznenog prava.

(3)       Počasnim članom može se proglasiti osoba koja je svojim djelovanjem posebno doprinijela razvoju hrvatskog kaznenog prava, njegove znanosti i prakse, ili osoba koja je na području kaznenog prava postigla visoke, međunarodno priznate rezultate.

Članak 13.

(1)       Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

(2)       Odluku o primanju u redovno članstvo donosi Upravni odbor na temelju pismenog zahtjeva, molbe ili pristupnice osobe koja želi postati član Udruženja.

(3)       Odluka Upravnog odbora mora biti donesena najkasnije godinu dana od primitka zahtjeva ili akta iz stavka 2. ovoga članka.

(4)       Odluku o proglašenju počasnim članom donosi Skupština Udruženja na prijedlog Upravnog odbora.

(5)       Udruženje vodi i čuva popis članova Udruženja. Popis članova vodi tajnik u elektronskom obliku i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruženju te datumu prestanka članstva u Udruženju. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.                            

Članak 14.

Prigovor na negativnu odluku Upravnog odbora o primanju u članstvo podnosi se Skupštini Udruženja u roku od 8 dana od dana kada je podnositelj molbe obaviješten o odluci Upravnog odbora. Skupština o prigovoru odlučuje na svom prvom narednom redovnom zasjedanju. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 15.

(1)       Redovno članstvo u Udruženju prestaje:

–   istupom,

–   brisanjem

–   isključenjem i

–   smrću.

(2)       Član koji najmanje tri godine neopravdano ne sudjeluje u radu Udruženja ili se prestao baviti djelatnošću zbog koje je primljen u članstvo, može se brisati iz članstva odlukom Upravnog odbora. Na takvu odluku Upravnog odbora član može podnijeti prigovor Skupštini u roku od 8 dana od dana donošenja odluke. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 16.

(1)       Redovni članovi Udruženja imaju jednaka prava i dužnosti, a posebno:

–   sudjelovati u radu Udruženja,

–   birati i biti birani u tijela Udruženja,

–   biti informirani o cjelokupnom radu Udruženja,

–   plaćati članarinu, te

–   ostvarivati druga prava predviđena općim aktima Udruženja.

(2)       Počasni članovi sudjeluju u radu Udruženja, ali bez prava odlučivanja te prava da budu birani u tijela Udruženja.

VIII.     STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 17.

(1)       Stegovne mjere prema članovima Udruženja su isključenje i opomena.

(2)       Član može biti isključen iz Udruženja:

–   ako je njegova javna djelatnost u suprotnosti s ciljevima postojanja Udruženja predviđenim ovim Statutom;

–   ako je osuđen zbog posebno nečasnog kaznenog djela;

–   ako je svojim djelovanjem ili ponašanjem u Udruženju ili u vezi s njim postupajući suprotno načelima rada i djelovanja članova Udruženja izraženih u Statutu ili drugom općem aktu Udruženja izazvao ozbiljniji poremećaj u radu Udruženja, naškodio ugledu Udruženja ili prouzročio Udruženju znatniju materijalnu štetu.

(3)       Opomena se izriče članu koji je svojim djelovanjem doveo do narušavanja ugleda Udruženja, poremećaja u njegovu radu ili je Udruženju prouzročio materijalnu štetu, ako posljedice tog djelovanja nisu takve da iziskuju isključenje i ako se može očekivati da član neće nastaviti s ponašanjem koje šteti Udruženju.

(4)       Stegovni postupak pokreće se na zahtjev predsjednika Udruženja ili Upravnog odbora. O stegovnoj odgovornosti odlučuje Časni sud. Časni sud koji čine predsjednik i dva člana imenuje Upravni odbor u svakom pojedinom slučaju. Protiv odluke Časnog suda član i predsjednik Udruženja imaju pravo žalbe Upravnom odboru u roku od 8 dana od dana odluke Časnog suda. Postupak pred Časnim sudom, te postupak po žalbi uređuju se posebnim pravilnikom.